ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου για την γιορτή των Χριστουγέννων


Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων εἶναι γεμᾶτος μέ χαρμόσυνες διακηρύξεις τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου γιά λύτρωση καί καινή ζωή: «Σήμερον ἡ Παρθένος γεννᾶ τόν ὑπεράνω παντός ὄντος». «Σήμερον ὁ Θεός ἔρχεται ἐπί γῆς καί ὁ ἄνθρωπος ἀνέρχεται εἰς οὐρανόν». «Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται».Αὐτοί οἱ λόγοι τῶν ὕμνων τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἐπιβεβαιώνουν τό μέγεθος τῶν γεγονότων τά ὁποῖα ἐκτυλίχθηκαν στήν Βηθλεέμ τήν ἡμέρα αὐτή. Καλλιεργοῦν ἐπίσης μέσα στήν καρδιά μας τήν χαρά, τήν βεβαιότητα καί τήν ἐλπίδα πού προσφέρονται ἀπό τόν Ἕνα ὁ Ὁποῖος σαρκώθηκε.Ἡ χαρά τῆς Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως εἶναι γνωστή καί βιώνεται μέσα ἀπό τήν ἀποκάλυψη τοῦ θείου σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτή ἡ βαθειά καί πλήρης χαρά ἐκφράσθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία ὅταν ἐδόξασε τόν Θεό γιά τήν ἐπιλογή της νά γίνῃ ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ: Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, καί ἠγαλλίασεν τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι μου (Λουκ. 1:16). Ὅταν ὁ ἄγγελος παρουσιάσθηκε στούς ποιμένες ἀνακοινώνοντας τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, διεκήρυξε, Ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ ὅς ἐστιν Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαυίδ (Λουκ. 2:10-11). Ἔχουμε λάβει, ἐπίσης, αὐτή τήν ἀποκάλυψη μέσα ἀπό τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία μας τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσά μας. Σ’αὐτή τήν ἔνδοξη ἑορτή οἱ καρδιές μας γεμίζουν μέ ἀνείπωτη χαρά.

Αὐτή ἡ μεγάλη χαρά πού μοιραζόμεθα στόν ἑορτασμό τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας δυναμώνει ἐπίσης τήν πίστη μας στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. Ἡ μαρτυρία τῆς Σαρκώσεως εἶναι ὅτι ὁ Θεός εἶναι πιστός καί ἀληθινός. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεών Του γιά λύτρωση ἐπιβεβαιώθηκαν ἀπό τόν Ζαχαρία, πατέρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ὅταν εἶπε: ὁ Θεός ἐπεσκέψατο καί ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ Αὐτοῦ... καθώς ἐλάλησεν διά στόματος τῶν ἁγίων ἀπ’αἰῶνος προφητῶν Αὐτοῦ (Λουκ. 1:68, 70). Στό Εὐαγγέλιό του, ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἔγραψε, τοῦτο δέ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τό ῥηθέν ὑπό τοῦ Κυρίου διά τοῦ προφήτου λέγοντος∙ ‘ Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται Υἱόν, καί καλέσουσιν τό ὄνομα Αὐτοῦ Ἐμμανουήλ (Ματθ. 1:22-23, Ἠσαΐου 7:14).

Καί στούς ὕμνους τῆς Χριστουγεννιάτικης περιόδου ψάλλουμε, «Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ ἐφανερώθη, τό κήρυγμα τῶν προφητῶν ἐξεπληρώθη ἐν πόλει Βηθλεέμ» (Ἑσπερινός καί Ὄρθρος πρό τῆς Ἑορτῆς). Αὐτή τήν ἡμέρα, ὅλες οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ ὅλες οἱ προρήσεις τῶν προφητῶν περί τῆς σωτηρίας μας ἐξεπληρώθησαν στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ χαρά καί ἡ βεβαιότητα πού βιώνουμε στήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό σ’ αὐτή τήν ἁγία Ἑορτή προκαλεῖ μέσα στίς καρδιές μας διαρκῆ ἐλπίδα. Ἡ χαρά μας στήν ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ γιά τήν λύτρωσή μας καί ἡ βεβαιότητά μας βασισμένη στήν πίστη μας στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς δίδει σταθερή ἐλπίδα στίς ὑποσχέσεις Του γιά αἰώνια ζωή, γιά τήν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς σχέσεώς μας μ’ Ἐκεῖνον, καί γιά τήν ὁλοκλήρωση ὅλων τῶν πραγμάτων. Αὐτή εἶναι ἑορτή ἐλπίδος διότι δι’ αὐτῆς βλέπουμε ὅλα αὐτά πού ἔχουν ἐπιτευχθεῖ, καί παίρνουμε μιά ἰδέα γιά αὐτό πού ἀκολουθεῖ. Αὐτή ἡ Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας ἐπιβεβαιώνει στόν καθένα μας ὅτι μποροῦμε νά ἔχουμε ἐλπίδα καί χαρά σέ ὅλες τίς συνθῆκες καί καταστάσεις τῆς ζωῆς, ἐλπίδα στή μεταμόρφωση τῆς ζωῆς μας διά τῆς πίστεως, καί ἐλπίδα στήν δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Σ’αὐτή τήν εὐλογημένη καί ἁγία Ἑορτή, εὔχομαι στόν καθένα σας τίς καλύτερες εὐχές μου γιά μιά χαρμόσυνη περίοδο λατρείας καί ἀδελφοσύνης. Εἴθε οἱ καρδιές σας νά εἶναι γεμάτες βεβαιότητα, χαρά καί ἐλπίδα, καί εἴθε ἡ εἰρήνη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά σᾶς συντροφεύουν στό νέο ἔτος.


Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος
XS
SM
MD
LG