ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου για το Πάσχα


Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Καθώς συγκεντρωνόμεθα γιά νά γιορτάσουμε αὐτή τήν μεγάλη Ἑορτή Ἑορτῶν ζοῦμε τήν ὑπέρτατη χαρά τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί προσφέρουμε δοξολογία στόν Θεό γιά τήν ἀπέραντη χάρη Του καί τό θρίαμβο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί τῶν δυνάμεων τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Σέ μιά θαυμάσια φανέρωση τῆς ἀκατανίκητης δυνάμεώς Του, ὁ Ἀναστάς Κύριός μας θριάμβευσε ἐπί ὅλων ἐκείνων πού διαφθείρουν καί καταστρέφουν τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας. Μέσα ἀπό τήν εὐσπλαγχνική θυσία Του καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση, μᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Δημιουργό μας. Θανάτῳ θάνατον πατήσας καί διαλύοντας τό σκότος τοῦ κακοῦ μέ τό φῶς τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία καί τήν αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό.

Τήν ἡμέρα αὐτή πού ἑορτάζουμε τό Ἁγιο Πάσχα δεχόμεθα πλῆθος εὐλογιῶν. Καλούμεθα μέσα ἀπό τόν ὑμνολογικό κανόνα τῆς ἑορτῆς νά κοινωνήσουμε τοῦ καινοῦ τῆς Ἀμπέλου γεννήματος τῆς θείας εὐφροσύνης καί τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἐπιβεβαιώνει ὅτι Ἐκεῖνος, ὡς Ἀληθινή

Ἄμπελος, εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς. Σ’ Ἐκεῖνον ὀφείλουμε τά πάντα καί τώρα μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἕνωση μαζί Του καί στή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του διά τῆς πίστεως.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔχει εὐλογήσει ἐπίσης μέ τό φῶς τῆς ἀπολύτου ἀληθείας. Τά δεσμά τῆς ἀπάτης καί τῆς πλάνης ἔχουν ὑπερνικηθεῖ ἀπό τήν ἰσχύ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀληθείας. Ψευδεῖς ἰδεολογίες καί φιλοσοφίες καί πονηρές μηχανορραφίες ἔχουν ἀπαξιωθεῖ καί διαλυθεῖ ἀπό τή λαμπρότητα τῆς θείας σοφίας. Οἱ ἀπάτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου τῆς ἁμαρτίας καί τῆς διαφθορᾶς ἔχουν ἐκτεθεῖ σέ ὅλη τήν κακότητά τους χάρις στόν φωτισμό τοῦ νοῦ μας μέ τήν ἱερή, ἁγία καί αἰώνια ἀλήθεια τήν ὁποία ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός.

Αὐτές οἱ εὐλογίες, αὐτός ὁ καρπός τοῦ Πάσχα πού παράγεται στίς ζωές μας καθώς ὁ Ἀναστάς Κύριος εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας, δέν προορίζονται μόνο γιά μᾶς. Ἀποτελοῦν μαρτυρία τῆς χάριτος καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς λατρείας μας, καί εἶναι εὐλογίες πού καλούμεθα νά μοιρασθοῦμε μέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Μέσα στή χαρά καί τό φῶς αὐτῆς τῆς ἡμέρας, ἡ καρδιά μας γεμίζει μέ τέτοια ἀγαλλίαση ὥστε νά εἶναι ἀδύνατο νά μή μιλήσουμε γιά πράγματα πού ζήσαμε, εἴδαμε καί ἀκούσαμε. Ἡ στάση στή ζωή μας, οἱ λόγοι, οἱ πράξεις μας, καί ἡ ἀνταπόκρισή μας στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας φανερώνει μιά πηγή δυνάμεως, ἀγάπης καί εἰρήνης. Ἡ ζωή μας ἀποτελεῖ μαρτυρία τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία καθοδηγεῖ ὅλους τούς γύρω μας σέ συνάντηση μέ τόν Ἀναστάντα καί Λυτρωτή Χριστό.

Σέ αὐτή τήν κλητή καί Ἁγία Ἡμέρα, τήν Ἑορτή τοῦ Μεγάλου καί ἱερωτάτου Πάσχα, εὔχομαι σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας τό πλήρωμα χαρᾶς καί τῶν εὐλογιῶν πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός διά τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἴθε τό πλήρωμα αὐτό τῆς χαρᾶς νά γεμίζῃ τίς καρδιές σας καί εἴθε τό φῶς τῆς χάριτος καί ἀληθείας νά λάμπῃ στή ζωή σας προσφέροντας σέ ὅλους τήν μαρτυρία τῆς μεταμορφωτικῆς δυνάμεως της Ἀναστάσεως του Χριστοῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

XS
SM
MD
LG