ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου για το νέο έτος


Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου για το νέο έτος
Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου για το νέο έτος

Mε την ευκαιρία ερχομού του νέου έτους ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος απεύθυνε μήνυμα:

«Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ ὁλοκλήρωση ἑνός ἡμερολογιακοῦ ἔτους καί ἡ ἀρχή ἑνός νέου ἀποτελεῖ εὐκαιρία στοχασμοῦ καί προσμονῆς. Εἶναι ἡ χρονική στιγμή κατά τήν ὁποία κοιτάζουμε τό περασμένο ἔτος καί σκεπτόμεθα τίς προκλήσεις καί χαρές μας, τά σημαντικότερα γεγονότα καί τίς προσπάθειές μας, καί τά ἐπιτεύγματά μας ὅπως ἐπίσης καί τά ἐκκρεμῆ ζητήματα τά ὁποῖα δέν ἔχουν διευθετηθεῖ. Στή χρονική αὐτή συγκυρία, ἀτενίζουμε ἐπίσης τό νέο ἔτος μέ προσδοκία, ἀναλογιζόμενοι τό τί ἐνδεχομένως θά συμβεῖ, σχεδιάζοντας τίς δραστηριότητές μας καί ἐλπίζοντας ὅτι θά ἔχουμε ὑγεία καί εὐτυχία στή διάρκειά του.

Ὅλος αὐτός ὁ στοχασμός καί ἡ προσδοκία ἐνθαρρύνεται ἀπό τήν πολιτιστική ἀτμόσφαιρα γύρω μας ἡ ὁποία πανηγυρίζει τή χρονική παρέλευση ἑνός ἔτους χωρίς νά συνδέεται βαθειά μέ πνευματικά γεγονότα καί ἑορτασμούς οἱ ὁποῖοι ἀντανακλοῦν ἀληθινή ἐλπίδα καί βεβαιότητα. Ὅμως, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἔχουμε τήν εὐλογία τήν χρονική αὐτή στιγμή τοῦ ἔτους νά ἑορτάζουμε δύο ὡραῖες καί ἅγιες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖες εἶναι πλήρεις στοχασμοῦ καί προσδοκίας. Μόνο λίγες ἡμέρες παρῆλθαν ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἑορτή τοῦ φωτός τῆς ἀληθείας πού διαλύουν τό σκότος τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, καί ἑορτή χαρᾶς λόγῳ τῆς προσδοκίας τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ.

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσουμε τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἀκόμη μία εὐκαιρία πλήρη φωτός καί χάριτος. Θά ἑορτάσουμε τήν βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἰωάννη στόν Ἰορδάνη ποταμό, κατά τήν ὁποία ἔγινε καί ἡ ἀποκάλυψη τῆς Ἁγίας Τριᾶδος καθώς ὁ Κύριος ἐγκαινίαζε τή γήϊνη ἀποστολή Του. Τήν ἡμέρα αὐτή καλούμεθα νά σκεφθοῦμε τήν πνευματική σπουδαιότητα αὐτοῦ τοῦ θαυματουργικοῦ γεγονότος καί να ζήσουμε τήν προσδοκία τῆς συνεχοῦς μεταμορφώσεώς μας στήν πορεία μας διά τῆς πίστεως πρός τήν σωτηρία.

Ἀμφότερες οἱ ἑορτές αὐτές μᾶς βοηθοῦν νά τοποθετήσουμε τήν παρέλευση τοῦ χρόνου καί τόν ἐρχομό τοῦ νέου ἔτους σέ σωστό καί πνευματικό πλαίσιο. Τό γεγονός αὐτό δέν εἶναι ἕνα μή - θρησκευτικό γεγονός τό ὁποῖο ἁπλῶς σημειώνει τήν ἀλλαγή ἑνός ἀριθμοῦ ἀπό τό 2010 στό 2011 ἤ τό γύρισμα τῆς σελίδος τοῦ ἡμερολογίου. Ὅταν συνενώνεται ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἔτους μέ τούς πανηγυρικούς ἑορτασμούς μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ χρονική αὐτή στιγμή στοχασμοῦ καί προσδοκίας ἑστιάζεται στήν πνευματική ζωή μας καί στήν διακονία προσευχῆς καί προσφορᾶς μας. Στήν Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος σαρκώθηκε γιά τή σωτηρία μας, καί στήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων φωτιζόμεθα διά τῆς μαρτυρίας Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος ἁγιάζει τίς ζωές μας μέ τήν παρουσία Του. Στήν ἁγία Γέννησή Του λαμβάνουμε τό δῶρο τό ὁποῖο πρέπει νά προσφέρεται καί νά διακηρύσσεται σ’ ὅλο τόν κόσμο, καί στήν Βάπτισή Του βιώνουμε τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τό ὁποῖο μᾶς ἀξιώνει νά εἴμεθα κοινωνοί τῆς χάριτος καί τῆς ἀληθείας σ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας.

Ἔτσι, ἀρχίζουμε ἕνα νέο ἔτος μέ τίς καρδιές καί διάνοιές μας πλημμυρισμένες μέ τήν ἔξαρση τῶν Ἑορτῶν καί μέ τήν χάρη καί τήν κλήση πού δεχόμεθα ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἀρχίζουμε ἕνα νέο ἔτος μέ εὐκαιρίες γιά λατρεία καί προσφορά ὑπηρεσιῶν καθώς κάνουμε βαθύτερη τή σχέση μας μέ τόν Θεό καί δυναμώνουμε τή μαρτυρία μας στούς συνανθρώπους μας. Ἀρχίζουμε ἕνα νέο ἔτος ἐν Κυρίῳ μέ τήν δέσμευσή μας νά ζοῦμε τήν κάθε στιγμή του μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί νά χρησιμοποιοῦμε τήν κάθε ἡμέρα μας γιά νά Τοῦ ἀποδίδουμε τιμή καί δόξα. Ἀρχίζουμε ἕνα νέο ἔτος ἐνήμεροι τῆς φανερώσεως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς συγχωρήσεώς Του, καί ἀναλογιζόμενοι τήν πορεία μας καί τίς εὐλογίες τῆς δυνάμεως καί χάριτός Του στίς ἡμέρες πού ἔρχονται.

Εἶναι παράδοσή μας, ἐπίσης, στήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί τήν ἔναρξη τοῦ Νέου Ἔτους νά τιμοῦμε μία ὡραία διακονία πίστεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, δηλαδή τήν καδημία το γίου Βασιλείου. Κατά τήν διάρκεια τοῦ πρώτου μηνός τοῦ ἔτους, ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα Κυριῶν μᾶς ὁδηγεῖ στή συγκέντρωση προσφορῶν γιά νά ἐνισχύσουμε τή μαρτυρία καί τίς ὑπηρεσίες τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν διευθυντῶν τοῦ γίου Βασιλείου στήν προσπάθειά των νά καλλιεργήσουν καί νά καθοδηγήσουν τίς ζωές νέων παιδιῶν μέ συμπάθεια καί πίστη. Ἡ διακονία αὐτή εἶναι διακονία ἀναγνωρίσεως ἑξήντα καί πλέον ἐτῶν ἀφοσιωμένης ὑπηρεσίας πού ἐδωσε σέ ἀναρίθμητα παιδιά ἐλπίδα, ἀγάπη καί στήριξη μέσα ἀπό τόν γιο Βασίλειο. Εἶναι, ἐπίσης, διακονία προσδοκίας. Ὅλα τά παιδιά πού ἔρχονται καί διαμένουν στήν καδημία το γίου Βασιλείου ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἕνα περιβάλλον τό ὁποῖο θά τούς προσφέρει καθοδήγηση καί ἐνδυνάμωση καί τή δυνατότητα ἀναπτύξεως τοῦ δυναμικοῦ των. Ὅλοι ἐμεῖς δικαίως προσδοκοῦμε τά μεγάλα καί θαυμαστά πράγματα τά ὁποῖα θά ἐπιτευχθοῦν ἀπό τά παιδιά καί τούς νέους πού ἔχουν εὐλογηθεῖ μέ τό δῶρο τῆς ζωῆς τους στήν καδημία το γίου Βασιλείου.

Τήν Ἡμέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί στήν Ἑορτή τοῦ μεγάλου Πατρός καί Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου μας Ἁγίου Βασιλείου, σᾶς προσκαλῶ νά προσφέρετε γενναιόδωρα στό ἔργο τῆς καδημίας το γίου Βασιλείου καί νά προσευχηθῆτε γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται ἐπιμελῶς καί μέ πίστη στήν ὑπηρεσία τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ. Εἴθε νά συμμετέχουμε στή χαρά τῆς ἐποχῆς αὐτῆς τοῦ φωτός καί τῆς ζωῆς, προσδοκῶντας τίς ἄπειρες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στό ἀνατέλλον ἔτος καθώς προσφέρουμε τήν λατρεία καί τίς προσευχές μας καί ὑπηρετοῦμε ἀλλήλους καί ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου μας.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ Σαρκωθέντι ἀγάπη,

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος»

XS
SM
MD
LG