ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου


Δείτε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Αὐτή τήν πολύ χαρμόσυνη ἡμέρα, ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τίς θαυμάσιες συνέπειες οἱ ὁποῖες ἀπέρρευσαν ἀπό τό θαυμαστό αὐτό γεγονός, συνέπειες πού ἐπιβεβαιώνουν τήν οὐσία τῆς ζωῆς. Μέ τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰσῆλθε ἡ σωτηρία στόν κόσμο μας. Ἀκριβῶς στό μοναδικά καθοριστικό αὐτό σημεῖο τῆς ἱστορίας, σημεῖο παγκόσμιας σημασίας, ὁ Θεός καί Λόγος ἔγινε ἄνθρωπος καί ἄρχισε τήν ἐπίγεια ζωή Του ἀνάμεσά μας στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό ἐννοεῖ καί τό ἐδάφιο τῆς προμετωπίδος ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (Ἰωάν. 1:14).
Τό ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός ἐπέλεξε ἐλεύθερα νά γίνῃ ἄνθρωπος μέ ὅλα τά ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά πλήν τῆς ἁμαρτίας, ἀποτελεῖ ἔννοια μοναδική και κεντρική τῆς Χριστιανικῆς μας πίστεως.

Ἐδῶ πρόκειται, πράγματι, γιά μιά ἐπαναστατική ἔννοια: ἐξ αἰτίας τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, μᾶς δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἐκτιμήσουμε ἐκ νέου τήν ἀφάνταστα ὑψηλή θέση τήν ὁποία ἔχουμε ὡς ἀληθινά ἀνθρώπινα ὄντα. Τό ἴδιο ἐπαναστατικό ἦταν καί τό θεϊκό καί λυτρωτικό σχέδιο τό ὁποῖο διαφαίνεται στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἐπέλεξε ὁ Θεός νά εἰσέλθῃ στόν κόσμο καί στήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας. Ἐνῶ ἦταν ἐντός τῶν δυνατοτήτων Του, ὁ Θεός δέν ἦλθε στόν κόσμο μας ἐνδεδυμένος ὡς γήινος μονάρχης ἐκζητώντας τήν ἀπόκτηση γήινης ἐξουσίας καί ἐλέγχου ἐπί τῶν λεγομένων ὑπηκόων.

Ἀντιθέτως, ἦλθε ὡς Ἄρχων Εἰρήνης (Ἠσαΐας 9:6), ἐπεδίωξε τήν ἀποκατάσταση ὅλων τῶν ἀνθρώπων στή σχέση τους μαζί Του, σχέση αἰωνίως συνδεδεμένη μέ ἀγάπη καί ἀνήγγειλε τόν ἐρχομό μιᾶς οὐράνιας Βασιλείας καί τήν ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου. Αὐτό ἐννοοῦν καί οἱ γνωστοί καί ὑπέροχοι λόγοι τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τούς ὁποίους ἀκοῦμε μέ ἀγαλλίαση αὐτή τήν ἐξαίσια ἡμέρα: οὕτως γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὀν μή ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον (Ἰωάν. 3:16).

Προσφιλεῖς μου Χριστιανοί,

Ἡ παραπάνω σπουδαιότατη διακήρυξη εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντική τήν ἡμέρα αὐτή τῶν Χριστουγέννων διότι ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό μεγάλη πίεση ἄγχους λόγῳ πολλῶν δοκιμασιῶν. Σ’ αὐτές τίς δοκιμασίες συγκαταλέγεται ἡ παροῦσα κατάσταση τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, ἡ αὔξηση τῆς ἀνεργίας, τά ἐνεργειακά προβλήματα, ἡ ὑγεία τοῦ περιβάλλοντός μας καί ἡ συνεχής παρουσία τοῦ φαινομένου τῆς τρομοκρατίας καί τῆς κοινωνικῆς ἀναταραχῆς.

Καθώς ἀντιμετωπίζουμε αὐτές τίς φοβερά ἀγχώδεις καταστάσεις, ἀνακουφιζόμεθα μέ τήν σκέψη ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Παντοδύναμος Θεός ἀντιμετώπισε ὅλων τῶν εἰδῶν τίς δοκιμασίες. Πράγματι, ὁ νεογέννητος Χριστός πῆρε ἐπάνω Του ὅλο τό κακό, τήν ἁμαρτία καί τόν πόνο ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος, ἀντιμετώπισε ὅλες τίς δοκιμασίες μας τίς ὁποῖες ὅμως μετέτρεψε σέ ἐλπίδα, δύναμη, εἰρήνη καί ἀνάσταση. Ἑπομένως, ἀκόμη καί μέσα στή δίνη τῶν δοκιμασιῶν, βιώνουμε τήν χαρά τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης τήν ὁποία μεταδίδουμε ἄφθονα στούς συνανθρώπους μας.


Τήν ἡμέρα αὐτή τῶν Χριστουγέννων προσεύχομαι ἐκτενῶς τό θεϊκό φῶς τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος γεννᾶται γιά μᾶς σήμερα, νά λάμπῃ πάντοτε στίς καρδιές σας καί στά σπίτια σας ὡς φωτεινός φάρος ἐλπίδος, χαρᾶς καί ἀγάπης καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Χριστουγεννιάτικης περιόδου, καί κάθε ἡμέρα τοῦ ἀνατέλλοντος Νέου Ἔτους 2009. Εἴθε τό ἄπειρο ἔλεος, ἡ προστασία καί ἡ εἰρήνη Του νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

XS
SM
MD
LG