ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου


«Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σᾶς χαιρετίζω μέ ἀγάπη μέσα στήν χαρά τῆς ὑπέροχης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας ἐπαναλαμβάνοντας τόν ὑπέρλαμπρο ὕμνο τῶν ἀγγέλων πού ἀπευθύνθηκε τήν εὐλογημένη καί ἅγια ἐκείνη νύχτα στούς βοσκούς τῆς Βηθλεέμ. Μετά τήν ἀναγγελία τῆς γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐπουράνιες στρατιές τῶν ἀγγέλων πλημμύρισαν μέ φῶς τόν σκοτεινό οὐρανό ψάλλοντας μέ ἀγαλλίαση, δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (Λουκᾶ 2:14).

Αὐτή τήν νύχτα στή Βηθλεέμ, ὅταν ὁ Σωτήρας μας εἰσῆλθε στόν κόσμο μας ὡς βρέφος, γεννημένος ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐκάλυψε τήν ἀνθρωπότητα καί ὅλη τήν κτίση. Διά τῆς Σαρκώσεώς Του, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε ὅμοιος μέ μᾶς καθ’ ὅλα πλήν τῆς ἁμαρτίας, οὕτως ὥστε νά γνωρίσῃ τήν κατάστασή μας, νά μοιρασθῇ τόν πόνο μας, καί τελικά νά μᾶς λυτρώσῃ ἀπό τήν ἁμαρτία(Ἑβρ. 2:17). Μέσα στό σκοτάδι καί τήν σκιά τοῦ

θανάτου πού ἐμάστιζε ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολή ἐξ ὕψους (Λουκᾶ 1:18) πού φώτισε καί ταυτόχρονα κατέστη ἡ ὁδός τῆς εἰρήνης, ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Καθώς ἑορτάζουμε τήν γέννηση τοῦ Κυρίου μας μποροῦμε νά εἴμεθα βέβαιοι γιά τήν παγκόσμια σπουδαιότητα καί ἀμεσότητα αὐτοῦ τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος. Αὐτό βεβαίως ἰσχύει ἐν σχέσει πρός τήν σωτηρία μας μέσῳ τῆς Σαρκώσεως, τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἰσχύει, ὅμως, καί ἐν σχέσει πρός τίς συνθῆκες τοῦ κόσμου μας σέ ἐποχές τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος. Μέσα σέ ἕναν κόσμο πού στενάζει ὑπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας, ἕναν κόσμο πού εἶναι γεμᾶτος ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀβεβαιότητος καί τή σκιά τοῦ τρόμου καί τοῦ θανάτου, ὁ Κύριός μας ἔφερε σέ μᾶς τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἐρχομός αὐτῆς τῆς εἰρήνης εἶχε ἤδη προφητευθῆ ἀπό τόν Προφήτη Ἠσα ΐα ὁ ὁποῖος ἀνήγγειλε ὅτι τοῦ Ἄρχοντος τῆς Εἰρήνης μεγάλη ἡ ἀρχή αὐτοῦ, καί τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον (Ἠσα ΐας 9:6-7). Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἐπίσης ἀναφέρεται στό ἴδιο θέμα ὅταν ὁμιλεῖ περί Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος θά ἤρχετο γιά νά κατευθύνῃ τούς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδόν εἰρήνης (Λουκᾶ 1:79). Ἐπρόκειτο γιά τήν ἴδια εἰρήνη τήν ὁποία ὁ Ἰησοῦς ἐχάρισε στούς μαθητές Του καί σ’ἐκείνους πού θά τούς διαδεχόταν στό ἱερό τους ἀποστολικό ἔργο.

Αὐτή τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ χρειάζεται ὁ σύγχρονος κόσμος μας. Καθώς παρακολουθοῦν καί ζοῦν τά καταστροφικά ἀποτελέσματα τῆς βίας καί τοῦ πόνου, πολλοί ἄνθρωποι ἀναζητοῦν αὐτή τήν εἰρήνη ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τήν σκιά τοῦ θανάτου καί ἀνυψώνει τίς ψυχές των στό φῶς τῆς ἀληθείας καί τῆς γνώσεως. Ἀναζητοῦν αὐτή τήν εἰρήνη ἡ ὁποία ἀνανεώνει τό πνεῦμα των, καί χαρίζει ἐλπίδα καί ὁλοκλήρωση ζωῆς. Γι’ αὐτό τόν λόγο πρέπει νά ἀποτελοῦμε ζωντανούς φορεῖς τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος κατοικεῖ ἐντός μας διά τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας. Ὅταν ἀποτελοῦμε τήν εἰκόνα τοῦ Ἄρχοντος τῆς Εἰρήνης, οἱ σκέψεις, οἱ λόγοι, οἱ πράξεις καί οἱ ἐπιδιώξεις μας θά διαποτίζονται μέ τήν ἀληθινή καί αἰώνια εἰρήνη Του. Ἡ ἀσφάλεια καί ἡ ἐλευθερία μας δέν θά ἐλαττώνονται ἀπό τά γεγονότα βίας καί τίς ἀπειλές πού βασανίζουν τόν κόσμο μας, διότι θά ζοῦμε στό φῶς καί τήν εἰρήνη τῆς παρουσίας τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου, προσφέροντας στούς ἄλλους τήν τρυφερή εὐσπλαγχνία Του καί τήν ἀσφαλῆ καί αἰώνια σχέση μαζί Του.

Καθώς εἴμεθα ὅλοι μαζί καί ἑορτάζουμε αὐτή τήν ἁγία Ἑορτή καί προσευχόμεθα στόν Κύριό μας «ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης» καί « ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου», σᾶς προσκαλῶ νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας στήν θεϊκή παρουσία Του καί νά Τοῦ ἐπιτρέψουμε νά χαρίσῃ γαλήνη στήν καρδιά καί τή διάνοιά μας. Μποροῦμε νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης ἔχει εἰσέλθει στόν κόσμο μας καί στήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας, ὅτι εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας, καί ὅτι μᾶς καθοδηγεῖ πρός τήν πιό ἀσφαλῆ καί βεβαία ὁδό τῆς αἰώνιας εἰρήνης καί ζωῆς. Εἴθε ἡ εὐλογία Του νά σκεπάζῃ ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας στήν ἱερή αὐτή περίοδο, καί εἴθε ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀνθρώπινη συναναστροφή σας νά εἶναι γεμᾶτες μέ τήν χαρά Του στό χρόνο πού ἀνατέλλει.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος ».

XS
SM
MD
LG