ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Δημητρίου


Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σᾶς ἀπευθύνω τόν ἀγαπημένο καί χαρμόσυνο πασχαλινό χαιρετισμό, Χριστός Ἀνέστη, αὐτή τήν μεγάλη καί ἔνδοξη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

Καθώς φθάσαμε στό τέλος τῆς εὐλογημένης διαδρομῆς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἀνοίξαμε τίς καρδιές μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό φῶς καί τήν ζωή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καλούμεθα ἀκόμη μία φορά ἀπό τήν θεία λατρεία καί τούς ἑορτασμούς τῆς Ἱερᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά ἀναλογισθοῦμε τή σημασία τοῦ Πάσχα γιά τίς ζωές μας. Ὁ ἑορτασμός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιά ἐτήσια ἐθιμοτυπική ἐπέτειο τήν ὁποία σηματοδοτοῦν εἰδικές ἀκολουθίες, οἰκογενειακές συγκεντρώσεις καί πανηγυρισμοί. Ὡς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μνημονεύουμε αὐτή τήν ἡμέρα συνεχῶς κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας μέ τήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέσα μας.

Κατά τή διάρκεια τῶν ἑβδομάδων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἑτοιμασθήκαμε νά ὑποδεχθοῦμε τήν ἑορτή τῆς χαρᾶς καί τοῦ φωτός. Μέ τή νηστεία καί τήν προσευχή προετοιμασθήκαμε νά ὑποδεχθοῦμε τόν Κύριό μας καί νά δοξάσουμε τήν τριήμερη Ἀνάστασή Του. Τώρα πού ἔφθασε αὐτή ἡ ἔνδοξη ἡμέρα, τήν ἀγκαλιάζουμε μέ ὅλο τό εἶναι μας, φανερώνοντας μέ τήν ἔκφρασή μας, τούς λόγους μας καί τίς μύχιες σκέψεις καί προσευχές μας τήν ἐντρύφησή μας στή ζωή πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστός.

Ὑπεράνω ὅλων, ἡ Ἑορτή τοῦ Πάσχα ἐπιβεβαιώνει ὁτι ὁ Ἀναστάς Κύριος βρίσκεται ἀνάμεσά μας. Κάθε ἡμέρα, μέσα σέ ὅλες τίς χαρές καί δοκιμασίες τῆς ζωῆς, βρίσκεται μαζί μας. Ἡ θεϊκή καί ζωοποιός παρουσία Του μᾶς χαρίζει εἰρήνη ἐν μέσῳ προσωπικῶν, οἰκογενειακῶν καί παγκοσμίων συγκρούσεων. Ὁ Ἀναστάς Χριστός μᾶς προσφέρει δύναμη καί βεβαιότητα σέ στιγμές πόνου καί ἀνάγκης. Ἀλλά, προπάντων, μέσα ἀπό τό ἄπειρο ἔλεός Του, μᾶς δίδει ἐλπίδα. Σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, «Ὁ κατά τό πολύ Αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν» (Α´ Πέτρου 1:3)

Μέσα ἀπό τό ἔλεός Του πού μᾶς ἀποκαλύφθηκε στόν Σταυρό μᾶς χαρίσθηκε ἕνας καινούργιος τρόπος ζωῆς. Ἡ Ἀνάστασή Του μᾶς ὑπέδειξε τόν τρόπο νά ἀναγεννηθοῦμε, νά ἀνακαινισθοῦμε καί νά ἀποκαταστήσουμε τήν σχέση μας μέ τήν ἀληθινή καί αἰώνια ζωή τήν ὁποία ὁ Θεός δημιούργησε γιά νά γευθοῦμε ἐμεῖς. Ὑποδεχόμενοι τόν Χριστό στή ζωή μας μέσα ἀπό τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἀκολουθώντας τό θεῖο θέλημα, γινόμεθα ἀποδέκτες τῆς ἀνεξίτηλης ἐλπίδος δόξης, τῆς πληρώσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, μίας νέας ἐπουράνιας καί ἐπίγειας πραγματικότητος ἡ ὁποία εἶναι πλήρης τῆς ζωῆς καί τοῦ φωτός τοῦ Κυρίου μας.

Αὐτή ἡ ἐλπίδα πού ξεπηδᾶ ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέσα μας, μᾶς ὁδηγεῖ στό νά ζοῦμε τήν κάθε ἡμέρα μας προετοιμαζόμενοι νά ὑποδεχθοῦμε «κληρονομίαν ἄφθαρτον καί ἀμίαντον καί ἀμάραντον » (Α´ Πέτρου 1:4). Μέ αὐτόν τόν τρόπο εἶχε ἐπιλέξει ὁ προσφιλέστατος Ἀρχιεπίσκοπός μας πρώην Ἀμερικῆς Ἰάκωβος νά ζήσῃ τήν εὐλογημένη ἐπίγεια ζωή του πρίν μᾶς ἀφήσει στίς 10 Ἀπριλίου γιά νά συναντήσῃ τόν Χριστό στόν οὐρανό. Μᾶς ἄφησε κληρονομία ἕνα δυνατό μήνυμα ὅτι ἡ τωρινή ζωή μας εἶναι ἕνα ταξίδι πρός τόν οὐρανό. Μᾶς χαρίσθηκε αὐτή ἡ ζωή γιά νά ἀναγεννηθοῦμε κατ’ εἰκόνα τοῦ Ζωοποιοῦντος Κυρίου, γιά νά ζοῦμε τή ζωή μας ἐν πίστει καί γιά νά προσδοκοῦμε τήν πλήρωση ὅλων τῶν πραγμάτων καθώς καί τήν μεγάλη καί ἔνδοξη ἐπιστροφή τοῦ Σωτῆρος μας. Ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς προετοιμασθήκαμε γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό Πασχάλιο φῶς καί νά ἐπιβεβαιώσουμε πλήρεις χαρᾶς καί ὕμνων τήν οὐσία τῆς πίστεώς μας, κατά τόν ἴδιο τρόπο πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε κάθε ἡμέρα μας γιά νά προετοιμαζόμεθα γιά τήν ὑποδοχή τοῦ ἀγαπημένου μας Κυρίου, τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σᾶς καλῶ αὐτή τήν ἱερή ἑορτή νά ἀνοίξετε διάπλατα τίς καρδιές σας στήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἀνάμεσά μας. Εἴθε ὁ χαρμόσυνος ἑορτασμός τοῦ Πάσχα νά μᾶς ἀνυψώσῃ πέραν τῶν μόχθων τῆς ζωῆς καί νά ἀποκαταστήσῃ τό πνευματικό ὅραμά μας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀπ’ αὐτή τήν ἡμέρα καί μετά, εἴθε νά συνεχίσουμε μαζί τό ταξίδι τῆς ζωῆς, προετοιμαζόμενοι γιά τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά ἐνδυθοῦμε τήν ἀθανασία καί θά εἰσέλθουμε σέ εὐλογημένη καί αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό.

Μέ θερμότατες Πασχάλιες εὐχές

καί ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

XS
SM
MD
LG